Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cyfarfod yn fisol i drafod a phenderfynu ar faterion sy'n effeithio holl drigolion y pentref.

Ymysg y pynciau mae:

  • Neuadd y Pentref
  • y Cae Chwarae
  • y Fynwent 
  • ffyrdd a llwybrau cyhoeddus
  • ceisiadau cynllunio
  • unrhyw fater sy'n codi trwy law cynghorydd

Mae'r elusen Canolfan Gymdeithasol Llanbedr yn goruchwylio materion y Neuadd Bentref a'r Cae chwarae.

 

Covid 19   Trefn ac asesiad risg (cyhoeddiad Medi 2020):

cyfarfod y Cyngor;      cyffredinol;      defnyddio'r Neuadd 

Aelodau’r Cyngor Cymuned :

 Gruffydd Price (Cadeirydd)Kevin Titley Eirwyn Thomas (Is-gadeirydd), Helen Johns, Caroline Evans, Iolyn Jones, Robin Ward.

 

 

 

 

Aelodau Cyngor Cymuned Llanbedr

Enw                                                       Cyswllt                                                               Swydd neu Bwyllgor

Kevin Titley             01341 241632                                                       Llywodraethwr Ysgol Gynradd Llanbedr,

                                                                                                                              Grŵp Huchenfeld, Gŵyl Gwrw, Canolfan Gymdeithasol

 

Robin Ward             robin.llanbedrcommunitycouncil@gmail.com                                                       Gŵyl Gwrw,

Iolyn Jones             01341241391                                                         HAL, Un Llais Cymru, Prosiect Llwybrau, Canolfan Gymdeithasol                      

Eirwyn Thomas      01341 241 301                                                                            Gŵyl Gwrw, Un Llais Cymru,Canolfan Gymdeithasol

Caroline Evans       01341241826                                                                        Gŵyl Gwrw, Prosiect Llwybrau ,Canolfan Gymdeithasol

Gruffydd Price        01341241224                                                           Cadeirydd, Prosiect Llwybrau, Canolfan Gymdeithasol

Helen Johns           01341 241 617                                                                   Grŵp Huchenfeld, Canolfan Gymdeithasol

 

 

Clerc y Cyngor: Morfudd Lloyd - cyngorllanbedr@gmail.com

 Morfudd Wyn Lloyd

 Tyddyn Hendre

 Llanbedr

 Gwynedd

 LL45 2PL

Rhif ffôn: 01341241 645

 

Cadeirydd: gruffyddprice@hotmail.com

 

Swyddogion cysylltiedig:

Annwen Hughes (Cyngor Gwynedd)

Eirwyn Thomas  (Golygydd y wefan): eirwyn@tyddynbach.co.uk


 

 Rhestr o ddatganiadau buddiant mewn cyfarfodydd: 2018 - 2019 ; 2019 - 2020 2020-2021


                                                                                                                                                                                               addasiad Goronwy Davies

Rhestr Polisïau Cyngor Llanbedr

Cliciwch am ein Polisi iaith

 Polisi Amgylcheddol


Cyfryngau cymdeithasol

Datrysiadau lleol

Rheolau sefydlog

Rheolau ariannol

Cod ymddygiad

Rhyddid gwybodaeth

POLISI CYDRADDOLDEB

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cymryd camau positif i hyrwyddo a chaniatáu cydraddoldeb ymysg y Cynghorwyr a staff y Cyngor.  Cyfrifoldeb Clerc y Cyngor yw gweithredu’r polisi. Fe fydd staff yn cael eu hapwyntio ar sail eu gallu yn unig ac ni fydd unrhyw sylw yn cael ei wneud o sefyllfa'r unigolyn, o ochr:-
(a) Rhyw
(b) Statws Priodasol
(c) Tueddiadau rhywiol
(ch) Lliw

(d) Cenedlaetholdeb
(dd) Oed
(e) Tueddiadau  Politicaidd
(f) Crefydd
(ff) Anabledd.

 Mae’r Cyngor Cymuned yn derbyn y canllawiau statudol cyfredol gydag unrhyw ddiwygiadau mewn grym sydd yn ei wneud yn anghyfreithlon i unrhyw gyflogwr drin yn wahanol unrhyw unigolyn ar sail (a) i (ff) uchod.

 


  

cysylltwch â: gruffyddprice@hotmail.com


Gwneud cais penodol am wybodaeth

Gwneud cais ar-lein neu ffonio’r Clerc gan roi eich enw a'ch cyfeiriad a dweud pa wybodaeth yr hoffech ei gweld.

  • Ffôn: 01341 241645

Byddwn yn cydnabod eich cais cyn gynted ag y bo modd. Os nad ydym yn sicr pa wybodaeth yn union sydd gennych dan sylw, fe wnawn ni gysylltu efo chi i drafod eich gofynion.

Mae gennym hyd at 20 diwrnod gwaith o’r dyddiad derbyn i ymateb. Os oes angen i ni gysylltu efo chi i gael eglurhad pellach, ni fydd yr 20 diwrnod yn cychwyn nes i ni gadarnhau yn union pa wybodaeth yr hoffech ei chael.
Os oes angen i ni ymestyn y cyfnod (er mwyn ystyried rhai eithriadau), fe wnawn ni roi gwybod i chi a’ch hysbysu o’r dyddiad ymateb diwygiedig.

Nid oes raid i ni ymateb i geisiadau niferus neu flinderus neu rai sydd y tu hwnt i’r trothwy cost (wele isod).Gallwn hefyd wrthod datgelu gwybodaeth os yw un o'r eithriadau a geir dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol. Os ydym yn gwrthod eich cais, byddwn yn datgan pa eithriad yr ydym wedi ei ddefnyddio a phaham.

Os ydych yn gofyn am gael y wybodaeth mewn ffurf arbennig, neu am drefnu cyfarfod i weld y cofnodion sy’n cynnwys y wybodaeth, byddwn yn ceisio ymateb i’ch cais os yw hynny’n rhesymol ymarferol.
A fyddech cystal â nodi ym mha ffurf yr hoffech dderbyn y wybodaeth wrth wneud eich cais.

Mae mwyafrif y ceisiadau yn rhad ac am ddim.
Fodd bynnag, os yw’n debygol o gymryd mwy na 2.5 diwrnod i ganfod, didoli a golygu dogfennau er mwyn ymateb i’ch cais (sef cost o £450 wedi ei gyfrifo ar £25 yr awr) yna nid oes raid i ni ateb.

Mewn amgylchiadau o’r fath, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais ac yn gofyn i chi ei addasu trwy, e.e. ofyn am lai o wybodaeth. Bwriad hyn yw ceisio dod â’ch cais o dan y trothwy cost. Os nad oes modd gwneud hyn yna mae’n bosib na fyddwn yn ateb y cais.

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ateb yna dylech gysylltu efo’r person sydd wedi eich ateb. Bydd ef/hi yn cynnal adolygiad mewnol trwy ailystyried eich cais a naill ai’n cadarnhau’r penderfyniad gwreiddiol, yn ei wyrdroi neu yn ei wyrdroi’n rhannol.

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ymateb yn dilyn hynny, mae gennych hawl i ofyn am adolygiad allanol  trwy gysylltu gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth . Bydd un o swyddogion y Comisiynydd wedyn yn ymdrin â’r adolygiad ar eich rhan.

Eithriadau

Fe gewch weld unrhyw wybodaeth gan y Cyngor, ond fe geir eithriadau ar gyfer gwybodaeth a ddylai fod yn gyfrinachol. 

 

Cynhaliwyd Etholiadau Cyngor Cymuned  ar 4 Mai 2017 (ar yr un diwrnod ag etholiadau'r Cyngor Sir).

 


 

Mae'r Cyngor Cymuned wedi penderfynu cadw'r praesept ar gyfer 2019 yn gyfartal â'r swm o’r flwyddyn flaenorol.

Mae'r Cyngor Cymuned wedi penderfynu cynyddu'r praesept ar gyfer 2020.


 

 

cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned - Medi ; Hydref ;Tachwedd ;Rhagfyr 2012

2013

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ;Medi ; Hydref; Tachwedd ;Rhagfyr

2014

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2015

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ; Gorffennaf ;Awst ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2016

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; 10Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2018

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2019

Ionawr , ceisiadau cynllunio ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2020

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2021

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill  ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Awst ; Medi - Dim Cyfarfod ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2022

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Awst - dim cyfarfod ; Medi, Hydref

 


 

AGENDÂU cyfarfodydd y Cyngor Cymuned

2016 

Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr ;

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2018

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth  (gohiriwyd tan 8/03/18); Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2019

Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr ;

2020

Chwefror Mawrth ; gohiriwyd (covid-19)

Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr ;

2021

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebril ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Awst ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2022

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Awst - dim cyfarfod ; Medi. Hydref. Tachwedd


Datganiadau cyfrifyddu 2018-19
 Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyfer Cyngor Cymuned Llanbedr
Datganiadau cyfrifyddu 2020-21

Audit Notice

 Ffurflen flynnyddol

Cwbwlhad archwiliad blynyddol diweddu 20-21

 

Ffurflen flynyddol        Cwblhad archwiliad   

Ffurflen Lwfans

Rhybydd archwiliad

Tendro am waith

 

Adroddiad Blynyddol

 

Hyfforddiant

 


 

 

Mae cofnodion yn Saesneg parthed y cais cynllunio i sefydlu mosg yng Nghapel Moriah . Gweler gwaelod y dudalen Community Council.