Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cyfarfod yn fisol i drafod a phenderfynu ar faterion sy'n effeithio holl drigolion y pentref. Ymysg y pynciau mae:

  • Neuadd y Pentref
  • y Cae Chwarae
  • y Fynwent 
  • ffyrdd a llwybrau cyhoeddus
  • ceisiadau cynllunio
  • unrhyw fater sy'n codi trwy law cynghorydd

Mae'r elusen Canolfan Gymdeithasol Llanbedr yn goruchwylio materion y Neuadd Bentref a'r Cae chwarae.

 

Aelodau’r Cyngor Cymuned :

  Kevin Titley (Cadeirydd), Gruffydd Price (Is-Gadeirydd)Goronwy Davies, Eirwyn Thomas, Helen Johns, Caroline Evans, Iolyn Jones, Robin Ward, Ian Morris.

 

Aelodau Cyngor Cymuned Llanbedr

Enw                                                       Cyswllt                                                               Swydd neu Bwyllgor

Kevin Titley               cadeirydd.cyng.llanbedr@gmail.com                                        Cadeirydd,                    Llywodraethwr Ysgol Gynradd Llanbedr,

                                                                                                                              Grŵp Huchenfeld, Gŵyl Gwrw, Canolfan Gymdeithasol

Goronwy Davies       post@llanbedr.com                                                 Golygydd y wefan,    Grŵp Huchenfeld, Canolfan Gymdeithasol

Robin Ward             robin.llanbedrcommunitycouncil@gmail.com                                                       Gŵyl Gwrw,

Iolyn Jones             01341241391                                                         HAL, Un Llais Cymru, Prosiect Llwybrau, Canolfan Gymdeithasol                      

Eirwyn Thomas      01341 241 301                                                                            Gŵyl Gwrw, Un Llais Cymru,Canolfan Gymdeithasol

Caroline Evans       01341241826                                                                        Gŵyl Gwrw, Prosiect Llwybrau ,Canolfan Gymdeithasol

Gruffydd Price        01341241224                                                                                           Prosiect Llwybrau, Canolfan Gymdeithasol

Helen Johns           helenwerngron@hotmail.com                                                                    Grŵp Huchenfeld, Canolfan Gymdeithasol

Ian Morris

 

Clerc y Cyngor: Morfudd Lloyd - cyngorllanbedr@gmail.com

 Morfudd Wyn Lloyd

 Tyddyn Hendre

 Llanbedr

 Gwynedd

 LL45 2PL

Rhif ffôn: 01341241 645

 

Cadeirydd: cadeirydd.cyng.llanbedr@gmail.com

Swyddogion cysylltiedig:

Annwen Hughes (Cyngor Gwynedd)

 

 


 

 Rhestr o ddatganiadau buddiant mewn cyfarfodydd: 2018 - 2019 ; 2019 - 2020


                                                                                                                                                                                               addasiad Goronwy Davies

Rhestr Polisïau Cyngor Llanbedr

Cliciwch am ein Polisi iaith

 Polisi Amgylcheddol
Cyfryngau cymdeithasol

Datrysiadau lleol

Rheolau sefydlog

Rheolau ariannol

Cod ymddygiad

Rhyddid gwybodaeth

POLISI CYDRADDOLDEB

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cymryd camau positif i hyrwyddo a chaniatáu cydraddoldeb ymysg y Cynghorwyr a staff y Cyngor.  Cyfrifoldeb Clerc y Cyngor yw gweithredu’r polisi. Fe fydd staff yn cael eu hapwyntio ar sail eu gallu yn unig ac ni fydd unrhyw sylw yn cael ei wneud o sefyllfa'r unigolyn, o ochr:-
(a) Rhyw
(b) Statws Priodasol
(c) Tueddiadau rhywiol
(ch) Lliw

(d) Cenedlaetholdeb
(dd) Oed
(e) Tueddiadau  Politicaidd
(f) Crefydd
(ff) Anabledd.

 Mae’r Cyngor Cymuned yn derbyn y canllawiau statudol cyfredol gydag unrhyw ddiwygiadau mewn grym sydd yn ei wneud yn anghyfreithlon i unrhyw gyflogwr drin yn wahanol unrhyw unigolyn ar sail (a) i (ff) uchod.

 


 

 

cysylltwch â: post@llanbedr.com


Gwneud cais penodol am wybodaeth

Gwneud cais ar-lein neu ffonio’r Clerc gan roi eich enw a'ch cyfeiriad a dweud pa wybodaeth yr hoffech ei gweld.

  • Ffôn: 01341 241645

Byddwn yn cydnabod eich cais cyn gynted ag y bo modd. Os nad ydym yn sicr pa wybodaeth yn union sydd gennych dan sylw, fe wnawn ni gysylltu efo chi i drafod eich gofynion.

Mae gennym hyd at 20 diwrnod gwaith o’r dyddiad derbyn i ymateb. Os oes angen i ni gysylltu efo chi i gael eglurhad pellach, ni fydd yr 20 diwrnod yn cychwyn nes i ni gadarnhau yn union pa wybodaeth yr hoffech ei chael.
Os oes angen i ni ymestyn y cyfnod (er mwyn ystyried rhai eithriadau), fe wnawn ni roi gwybod i chi a’ch hysbysu o’r dyddiad ymateb diwygiedig.

Nid oes raid i ni ymateb i geisiadau niferus neu flinderus neu rai sydd y tu hwnt i’r trothwy cost (wele isod).Gallwn hefyd wrthod datgelu gwybodaeth os yw un o'r eithriadau a geir dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol. Os ydym yn gwrthod eich cais, byddwn yn datgan pa eithriad yr ydym wedi ei ddefnyddio a phaham.

Os ydych yn gofyn am gael y wybodaeth mewn ffurf arbennig, neu am drefnu cyfarfod i weld y cofnodion sy’n cynnwys y wybodaeth, byddwn yn ceisio ymateb i’ch cais os yw hynny’n rhesymol ymarferol.
A fyddech cystal â nodi ym mha ffurf yr hoffech dderbyn y wybodaeth wrth wneud eich cais.

Mae mwyafrif y ceisiadau yn rhad ac am ddim.
Fodd bynnag, os yw’n debygol o gymryd mwy na 2.5 diwrnod i ganfod, didoli a golygu dogfennau er mwyn ymateb i’ch cais (sef cost o £450 wedi ei gyfrifo ar £25 yr awr) yna nid oes raid i ni ateb.

Mewn amgylchiadau o’r fath, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais ac yn gofyn i chi ei addasu trwy, e.e. ofyn am lai o wybodaeth. Bwriad hyn yw ceisio dod â’ch cais o dan y trothwy cost. Os nad oes modd gwneud hyn yna mae’n bosib na fyddwn yn ateb y cais.

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ateb yna dylech gysylltu efo’r person sydd wedi eich ateb. Bydd ef/hi yn cynnal adolygiad mewnol trwy ailystyried eich cais a naill ai’n cadarnhau’r penderfyniad gwreiddiol, yn ei wyrdroi neu yn ei wyrdroi’n rhannol.

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ymateb yn dilyn hynny, mae gennych hawl i ofyn am adolygiad allanol  trwy gysylltu gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth . Bydd un o swyddogion y Comisiynydd wedyn yn ymdrin â’r adolygiad ar eich rhan.

Eithriadau

Fe gewch weld unrhyw wybodaeth gan y Cyngor, ond fe geir eithriadau ar gyfer gwybodaeth a ddylai fod yn gyfrinachol. 

 

Cynhaliwyd Etholiadau Cyngor Cymuned  ar 4 Mai 2017 (ar yr un diwrnod ag etholiadau'r Cyngor Sir).

 


 

Mae'r Cyngor Cymuned wedi penderfynu cadw'r praesept ar gyfer 2019 yn gyfartal â'r swm o’r flwyddyn flaenorol.

Mae'r Cyngor Cymuned wedi penderfynu cynyddu'r praesept ar gyfer 2020.


 

 

cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned - Medi ; Hydref ;Tachwedd ;Rhagfyr 2012

2013

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ;Medi ; Hydref; Tachwedd ;Rhagfyr

2014

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2015

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ; Gorffennaf ;Awst ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2016

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; 10Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2018

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2019

Ionawr , ceisiadau cynllunio ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2020

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ;

 


 

AGENDÂU cyfarfodydd y Cyngor Cymuned

2016 

Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr ;

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2018

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth  (gohiriwyd tan 8/03/18); Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2019

Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr ;

2020

Chwefror Mawrth ; gohiriwyd (covid-19)


Datganiadau cyfrifyddu 2018-19

                                                                                                                             Datganiadau cyfrifyddu 2917-18 ar gyfer Cyngor Cymuned Llanbedr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

HYSBYSEB ARCHWILIAD / AUDIT NOTICE

23.06.20

Oherwydd Covid 19 ni all CYNGOR CYMUNED LLANBEDR gyfarfod er mwyn arwyddo'r ffurflen flynyddol berthnasol.

Mae Archwiliad mewnol wedi ei gwblhau.

Hyderwn y byddwn fel Cyngor a chwithau fel etholwyr yn gallu gweld y dogfennau perthnasol pan fydd y rhwystrau wedi eu codi, ac yn saff i wneud hynny pe dymunir.

(Hyderwn ym mis Medi).

 

Diolch yn fawr – ac ymddiheuriadau am unrhyw  drafferth.  Cadwch yn saff.

 

Morfudd Lloyd (Clerc y Cyngor)


 

 

Mae cofnodion yn Saesneg parthed y cais cynllunio i sefydlu mosg yng Nghapel Moriah . Gweler gwaelod y dudalen Community Council.