Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cyfarfod yn fisol i drafod a phenderfynu ar faterion sy'n effeithio holl drigolion y pentref. Ymysg y pynciau mae:

  • Neuadd y Pentref
  • y Cae Chwarae
  • y Fynwent 
  • ffyrdd a llwybrau cyhoeddus
  • ceisiadau cynllunio
  • unrhyw fater sy'n codi trwy law cynghorydd

Mae'r elusen Canolfan Gymdeithasol Llanbedr yn goruchwylio materion y Neuadd Bentref a'r Cae chwarae.

 

Aelodau’r Cyngor Cymuned :

  Kevin Titley (Cadeirydd), Gruffydd Price (Is-Gadeirydd)Goronwy Davies, Eirwyn Thomas, Helen Johns, Caroline Evans, Iolyn Jones, Robin Ward, Ian Morris.

 

Aelodau Cyngor Cymuned Llanbedr

Enw                                                       Cyswllt                                                               Swydd neu Bwyllgor

Kevin Titley                    Cadeirydd@llanbedr.com                                               Cadeirydd, Grŵp Huchenfeld,

                                                                                                              Llywodraethwr Ysgol Gynradd Llanbedr,

                                                                                                                   Gŵyl Gwrw, Canolfan Gymdeithasol.

Goronwy Davies       post@llanbedr.com                                         Grŵp Huchenfeld, Canolfan Gymdeithasol.                                                        

Robin Ward             robin.llanbedrcommunitycouncil@gmail.com                                                    Gŵyl Gwrw

Iolyn Jones             01341241391                                         HAL, Un Llais Cymru, Prosiect Llwybrau, Neuadd                       

Eirwyn Thomas      01341 241 301                                                           Gŵyl Gwrw, Un Llais Cymru, Neuadd

Caroline Evans       01341241826                                                       Gŵyl Gwrw, Prosiect Llwybrau , Neuadd

Gruffydd Price        01341241224                                                                                           Prosiect Llwybrau

Helen Johns           helenwerngron@hotmail.com

Ian Morris

 

Clerc y Cyngor: Morfudd Lloyd - cyngorllanbedr@gmail.com

 Morfudd Wyn Lloyd

 Tyddyn Hendre

 Llanbedr

 Gwynedd

 LL45 2PL

Rhif ffôn: 01341241 645

 

Cadeirydd: cadeirydd.cyng.llanbedr@gmail.com

Swyddogion cysylltiedig:

Annwen Hughes (Cyngor Gwynedd)

 


                                                                                                                                                                                               addasiad Goronwy Davies

Rhestr Polisïau Cyngor Llanbedr

Cliciwch am ein Polisi iaith

 Polisi Amgylcheddol
Cyfryngau cymdeithasol

Datrysiadau lleol

Rheolau sefydlog

Rheolau ariannol

Cod ymddygiad

POLISI CYDRADDOLDEB

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cymryd camau positif i hyrwyddo a chaniatáu cydraddoldeb ymysg y Cynghorwyr a staff y Cyngor.  Cyfrifoldeb Clerc y Cyngor yw gweithredu’r polisi. Fe fydd staff yn cael eu hapwyntio ar sail eu gallu yn unig ac ni fydd unrhyw sylw yn cael ei wneud o sefyllfa'r unigolyn, o ochr:-
(a) Rhyw
(b) Statws Priodasol
(c) Tueddiadau rhywiol
(ch) Lliw

(d) Cenedlaetholdeb
(dd) Oed
(e) Tueddiadau  Politicaidd
(f) Crefydd
(ff) Anabledd.

 Mae’r Cyngor Cymuned yn derbyn y canllawiau statudol cyfredol gydag unrhyw ddiwygiadau mewn grym sydd yn ei wneud yn anghyfreithlon i unrhyw gyflogwr drin yn wahanol unrhyw unigolyn ar sail (a) i (ff) uchod.

 


 

 

cysylltwch â: post@llanbedr.com


Gwneud cais penodol am wybodaeth

Gwneud cais ar-lein neu ffonio’r Clerc gan roi eich enw a'ch cyfeiriad a dweud pa wybodaeth yr hoffech ei gweld.

  • Ffôn: 01341 241645

Byddwn yn cydnabod eich cais cyn gynted ag y bo modd. Os nad ydym yn sicr pa wybodaeth yn union sydd gennych dan sylw, fe wnawn ni gysylltu efo chi i drafod eich gofynion.

Mae gennym hyd at 20 diwrnod gwaith o’r dyddiad derbyn i ymateb. Os oes angen i ni gysylltu efo chi i gael eglurhad pellach, ni fydd yr 20 diwrnod yn cychwyn nes i ni gadarnhau yn union pa wybodaeth yr hoffech ei chael.
Os oes angen i ni ymestyn y cyfnod (er mwyn ystyried rhai eithriadau), fe wnawn ni roi gwybod i chi a’ch hysbysu o’r dyddiad ymateb diwygiedig.

Nid oes raid i ni ymateb i geisiadau niferus neu flinderus neu rai sydd y tu hwnt i’r trothwy cost (wele isod).Gallwn hefyd wrthod datgelu gwybodaeth os yw un o'r eithriadau a geir dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol. Os ydym yn gwrthod eich cais, byddwn yn datgan pa eithriad yr ydym wedi ei ddefnyddio a phaham.

Os ydych yn gofyn am gael y wybodaeth mewn ffurf arbennig, neu am drefnu cyfarfod i weld y cofnodion sy’n cynnwys y wybodaeth, byddwn yn ceisio ymateb i’ch cais os yw hynny’n rhesymol ymarferol.
A fyddech cystal â nodi ym mha ffurf yr hoffech dderbyn y wybodaeth wrth wneud eich cais.

Mae mwyafrif y ceisiadau yn rhad ac am ddim.
Fodd bynnag, os yw’n debygol o gymryd mwy na 2.5 diwrnod i ganfod, didoli a golygu dogfennau er mwyn ymateb i’ch cais (sef cost o £450 wedi ei gyfrifo ar £25 yr awr) yna nid oes raid i ni ateb.

Mewn amgylchiadau o’r fath, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais ac yn gofyn i chi ei addasu trwy, e.e. ofyn am lai o wybodaeth. Bwriad hyn yw ceisio dod â’ch cais o dan y trothwy cost. Os nad oes modd gwneud hyn yna mae’n bosib na fyddwn yn ateb y cais.

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ateb yna dylech gysylltu efo’r person sydd wedi eich ateb. Bydd ef/hi yn cynnal adolygiad mewnol trwy ailystyried eich cais a naill ai’n cadarnhau’r penderfyniad gwreiddiol, yn ei wyrdroi neu yn ei wyrdroi’n rhannol.

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ymateb yn dilyn hynny, mae gennych hawl i ofyn am adolygiad allanol  trwy gysylltu gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth . Bydd un o swyddogion y Comisiynydd wedyn yn ymdrin â’r adolygiad ar eich rhan.

Eithriadau

Fe gewch weld unrhyw wybodaeth gan y Cyngor, ond fe geir eithriadau ar gyfer gwybodaeth a ddylai fod yn gyfrinachol. 

 


 

 

 

Mae’n debygol bod Cyngor Gwynedd yn bwriadu torri gwasanaethau lleol, a bydd disgwyl i’r Cyngor Cymuned gymryd y cyfrifoldeb am y rheini. Mae'r Dreth Cyngor wedi cynyddu i’r uchaf bosib, ac roedd disgwyl i’r archebiant (precept) lleol gael ei godi i dalu am y gwasanaethau sydd wedi’u torri. A ydych yn barod i dalu mwy wrth ofyn i’r Cyngor Cymuned godi’r dreth a chymryd cyfrifoldeb am rai gwasanaethau - e.e.  biniau halen, cynnal y toiled cyhoeddus a lladd gwair ar ymylon y ffyrdd?

Cysylltwch â’r Cyngor Cymuned yn ogystal â dweud eich dweud efo Cyngor Gwynedd.  

Mae Harlech & Ardudwy Leisure | Hamdden wedi awgrymu y dylai Cynghorau Cymuned lleol godi eu presept Treth Cyngor er mwyn ariannu colledion o’r flwyddyn 2017 ymlaen.

Roedd hyn yn ychwanegol i gynnydd yn deillio o gyfrifoldebau Cyngor Gwynedd fydd yn cael eu trosglwyddo i’r Cyngor Cymuned.

Manylion y cynigiad.

Mwy o fanylion: Gwahanol gynnydd mewn Treth Cyngor - Opsiwn E.

CYNHALIWYD CYFARFOD CYHOEDDUS I DRAFOD Y MATER AR 29 GORFFENNAF 2016 AM 7.00 yh YN NEUADD LLANBEDR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tachwedd 2017

Mae Harlech & Ardudwy Leisure | Hamdden wedi awgrymu y dylai Cynghorau Cymuned lleol godi eu presept Treth Cyngor eto er mwyn ariannu colledion y pwll nofio yn Harlech. Bydd hyn yn gytundeb i godi'r dreth yn flynyddol am y pum mlynedd nesaf. Anfonwch eich sylwadau at post@llanbedr.com ar fyrder.

 

 

Yn Ionawr 2017, roedd yn rhaid talu am ddefnyddio'r bin gwastraff gardd. Mae hyn yn ddadleuol iawn gan mai ailgylchu oedd nod y biniau brown yn y lle cyntaf.

 

A oes gennych farn?  Cysylltwch â post@llanbedr.com


 

 

Cynhaliwyd Etholiadau Cyngor Cymuned  ar 4 Mai 2017 (ar yr un diwrnod ag etholiadau'r Cyngor Sir).

 


 

Mae'r Cyngor Cymuned wedi penderfynu cadw'r praesept ar gyfer 2019 yn gyfartal â'r swm o’r flwyddyn flaenorol.

 


 

 

cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned - Medi ; Hydref ;Tachwedd ;Rhagfyr 2012

2013

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ;Medi ; Hydref; Tachwedd ;Rhagfyr

2014

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2015

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ; Gorffennaf ;Awst ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2016

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; 10Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2018

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2019

Ionawr , ceisiadau cynllunio ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ;


 

AGENDÂU cyfarfodydd y Cyngor Cymuned

2016 

Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr ;

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2018

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth  (gohiriwyd tan 8/03/18); Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2019

Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ;


Datganiadau cyfrifyddu 2018-19

                                                                                                                             Datganiadau cyfrifyddu 2917-18 ar gyfer Cyngor Cymuned Llanbedr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Mae cofnodion yn Saesneg parthed y cais cynllunio i sefydlu mosg yng Nghapel Moriah . Gweler y dudalen Community Council.