Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cyfarfod yn fisol i drafod a phenderfynu ar faterion sy'n effeithio holl drigolion y pentref. Ymysg y pynciau mae:

  • Neuadd y Pentref
  • y Cae Chwarae
  • y Fynwent  - (rheolau)
  • ffyrdd a llwybrau cyhoeddus
  • ceisiadau cynllunio
  • unrhyw fater sy'n codi trwy law cynghorydd

Mae'r elusen Canolfan Gymdeithasol Llanbedr yn goruchwylio materion y Neuadd Bentref a'r Cae chwarae.

 

Aelodau’r Cyngor Cymuned :

  Kevin Titley (Cadeirydd), Gruffydd Price (Is-Gadeirydd)Goronwy Davies, Eirwyn Thomas, Helen Johns, Caroline Evans, Iolyn Jones, Robin Ward, Ian Morris.

 

Clerc y Cyngor: Morfudd Lloyd - cyngorllanbedr@gmail.com

Cadeirydd: cadeirydd.cyng.llanbedr@gmail.com

Swyddogion cysylltiedig:

Annwen Hughes (Cyngor Gwynedd)

                                                                                                                                                                                                addasiad Goronwy Davies

 

Cliciwch am ein Polisi iaith

cysylltwch â: post@llanbedr.com


Gwneud cais penodol am wybodaeth

Gwneud cais ar-lein neu ffonio’r Clerc gan roi eich enw a'ch cyfeiriad a dweud pa wybodaeth yr hoffech ei gweld.

  • Ffôn: 01341 241645

Byddwn yn cydnabod eich cais cyn gynted ag y bo modd. Os nad ydym yn sicr pa wybodaeth yn union sydd gennych dan sylw, fe wnawn ni gysylltu efo chi i drafod eich gofynion.

Mae gennym hyd at 20 diwrnod gwaith o’r dyddiad derbyn i ymateb. Os oes angen i ni gysylltu efo chi i gael eglurhad pellach, ni fydd yr 20 diwrnod yn cychwyn nes i ni gadarnhau yn union pa wybodaeth yr hoffech ei chael.
Os oes angen i ni ymestyn y cyfnod (er mwyn ystyried rhai eithriadau), fe wnawn ni roi gwybod i chi a’ch hysbysu o’r dyddiad ymateb diwygiedig.

Nid oes raid i ni ymateb i geisiadau niferus neu flinderus neu rai sydd y tu hwnt i’r trothwy cost (wele isod).Gallwn hefyd wrthod datgelu gwybodaeth os yw un o'r eithriadau a geir dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol. Os ydym yn gwrthod eich cais, byddwn yn datgan pa eithriad yr ydym wedi ei ddefnyddio a phaham.

Os ydych yn gofyn am gael y wybodaeth mewn ffurf arbennig, neu am drefnu cyfarfod i weld y cofnodion sy’n cynnwys y wybodaeth, byddwn yn ceisio ymateb i’ch cais os yw hynny’n rhesymol ymarferol.
A fyddech cystal â nodi ym mha ffurf yr hoffech dderbyn y wybodaeth wrth wneud eich cais.

Mae mwyafrif y ceisiadau yn rhad ac am ddim.
Fodd bynnag, os yw’n debygol o gymryd mwy na 2.5 diwrnod i ganfod, didoli a golygu dogfennau er mwyn ymateb i’ch cais (sef cost o £450 wedi ei gyfrifo ar £25 yr awr) yna nid oes raid i ni ateb.

Mewn amgylchiadau o’r fath, byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich cais ac yn gofyn i chi ei addasu trwy, e.e. ofyn am lai o wybodaeth. Bwriad hyn yw ceisio dod â’ch cais o dan y trothwy cost. Os nad oes modd gwneud hyn yna mae’n bosib na fyddwn yn ateb y cais.

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ateb yna dylech gysylltu efo’r person sydd wedi eich ateb. Bydd ef/hi yn cynnal adolygiad mewnol trwy ailystyried eich cais a naill ai’n cadarnhau’r penderfyniad gwreiddiol, yn ei wyrdroi neu yn ei wyrdroi’n rhannol.

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ymateb yn dilyn hynny, mae gennych hawl i ofyn am adolygiad allanol  trwy gysylltu gyda’r Comisiynydd Gwybodaeth . Bydd un o swyddogion y Comisiynydd wedyn yn ymdrin â’r adolygiad ar eich rhan.

Eithriadau

Fe gewch weld unrhyw wybodaeth gan y Cyngor, ond fe geir eithriadau ar gyfer gwybodaeth a ddylai fod yn gyfrinachol. 

 


 

 

 

Mae’n debygol bod Cyngor Gwynedd yn bwriadu torri gwasanaethau lleol, a bydd disgwyl i’r Cyngor Cymuned gymryd y cyfrifoldeb am y rheini. Mae'r Dreth Cyngor wedi cynyddu i’r uchaf bosib, ac roedd disgwyl i’r archebiant (precept) lleol gael ei godi i dalu am y gwasanaethau sydd wedi’u torri. A ydych yn barod i dalu mwy wrth ofyn i’r Cyngor Cymuned godi’r dreth a chymryd cyfrifoldeb am rai gwasanaethau - e.e.  biniau halen, cynnal y toiled cyhoeddus a lladd gwair ar ymylon y ffyrdd?

Cysylltwch â’r Cyngor Cymuned yn ogystal â dweud eich dweud efo Cyngor Gwynedd.  

Mae Harlech & Ardudwy Leisure | Hamdden wedi awgrymu y dylai Cynghorau Cymuned lleol godi eu presept Treth Cyngor er mwyn ariannu colledion o’r flwyddyn 2017 ymlaen.

Roedd hyn yn ychwanegol i gynnydd yn deillio o gyfrifoldebau Cyngor Gwynedd fydd yn cael eu trosglwyddo i’r Cyngor Cymuned.

Manylion y cynigiad.

Mwy o fanylion: Gwahanol gynnydd mewn Treth Cyngor - Opsiwn E.

CYNHALIWYD CYFARFOD CYHOEDDUS I DRAFOD Y MATER AR 29 GORFFENNAF 2016 AM 7.00 yh YN NEUADD LLANBEDR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tachwedd 2017

Mae Harlech & Ardudwy Leisure | Hamdden wedi awgrymu y dylai Cynghorau Cymuned lleol godi eu presept Treth Cyngor eto er mwyn ariannu colledion y pwll nofio yn Harlech. Bydd hyn yn gytundeb i godi'r dreth yn flynyddol am y pum mlynedd nesaf. Anfonwch eich sylwadau at post@llanbedr.com ar fyrder.

 

 

Yn Ionawr 2017, roedd yn rhaid talu am ddefnyddio'r bin gwastraff gardd. Mae hyn yn ddadleuol iawn gan mai ailgylchu oedd nod y biniau brown yn y lle cyntaf.

 

A oes gennych farn?  Cysylltwch â post@llanbedr.com


 

 

Cynhaliwyd Etholiadau Cyngor Cymuned  ar 4 Mai 2017 (ar yr un diwrnod ag etholiadau'r Cyngor Sir).

 


 

Mae'r Cyngor Cymuned wedi penderfynu cadw'r praesept ar gyfer 2019 yn gyfartal â'r swm o’r flwyddyn flaenorol.

 


 

 

cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned - Medi ; Hydref ;Tachwedd ;Rhagfyr 2012

2013

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ;Medi ; Hydref; Tachwedd ;Rhagfyr

2014

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2015

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ; Gorffennaf ;Awst ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2016

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; 10Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2018

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2019

Ionawr , ceisiadau cynllunio ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ;


 

AGENDÂU cyfarfodydd y Cyngor Cymuned

2016 

Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr ;

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2018

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth  (gohiriwyd tan 8/03/18); Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2019

Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ;


 Mae cofnodion yn Saesneg parthed y cais cynllunio i sefydlu mosg yng Nghapel Moriah . Gweler y dudalen Community Council.