Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

  

 

Cyngor Cymuned Llanbedr/ Llanbedr Community Council

 

Tendro am waith gan Gyngor Cymuned Llanbedr

Llwybrau – category 1 a 2 yn unig.  Tendro yn ôl gwaith fesul  awr

Mynwent St. Pedr – tendro fesul toriad.  Disgwylir i’w  dorri  bob 5 wythnos,  o Fis Mai hyd at Fis Hydref , ond yn dibynnu ar y tyfiant misol.

Am fwy o fanylion cysylltir â M.W.Lloyd Clerc y Cyngor (e.bost cyngorllanbedr@gmail.com)

Tender i law erbyn Ebrill 2il

 

Tendering for work by Llanbedr Community Council

Footpaths – category 1 and 2 only in Llanbedr.  Hourly rate, please.

Mowing St Peter’s Cemetery- tendering per cut.  Expected to cut at least every 5 weeks  – from May till October, depending on monthly  growth.

For more information please contact Clerk ( e mail . cyngorllanbedr@gmail.com)

To receive tender by April 2nd

 


 

Roedd pont droed newydd Gwynfryn wedi'i hagor yn barod am y gwyliau Pasg 2019

 The new footbridge at Gwynfryn was opened ready for the Easter holiday 2019

 

 

Agoriad Swyddogol

Official Opening


Dydd Gwener 10 Mai 2019

Friday 10 May 2019

3.30 pm


gan Annwen Hughes, Cynghorydd Llanbedr

by Annwen Hughes, Local Councillor

 

 

 

 


Public Access Defibrillator

Victoria Hotel

 

   

 Diffibrilydd Cyhoeddus

 

 

Tomos Hughes

Achub Calon y Dyffryn

Arranged by Llanbedr Community Council

Wedi ei drefnu gan Gyngor Cymuned Llanbedr

 


 


After the recent power outages, I am just passing on the following contact numbers, that can be used in the event of power failure to find out more about the situation. You may be aware of these numbers already.

(These are for customers in the Scottish Power {SP} catchment area - which covers most of Gwynedd)

 

From a landline: 0800 001 5400

From a mobile: 0300 1010400

 

Regards

Phillipa Secretary, Harlech a'r Cylch

 

Wedi'r toriadau trydan diweddar, dwi'n rhannu'r rhifau cyswllt isod ar gyfer cael mwy o wybodaeth am ddiffyg pŵer. Efallai bod gennych y rhifau yn barod.

(Mae hyn ar gyfer cwsmeriaid yn ardal Scottish Power - sy'n cynnwys y rhan fwyaf o Wynedd).

 

Rhif ffôn: 0800 001 5400

ffôn symudol: 0300 1010400


 

 

 

 

 

The Post Office will be open in the Victoria Inn on Wednesday afternoons between 1.00 pm and 3.00 pm.

Bydd Swyddfa'r Post yng nghyntedd y Victoria pob prynhawn Mercher rhwng 1.00 a 3.00 o'r gloch.

 


 

The Christmas lights 2015 were switched on by Liz Saville Roberts MP in Llanbedr at 6.30pm on Friday, 4 December. A large gathering joined the fun and carol singing and enjoyed the event in the village centre!

 Thanks to the Beer Festival organizers, local businesses and volunteers.

Daeth Liz Saville Roberts AS i oleuo'r Nadolig yn Llanbedr ar nos Wener y 4ydd o Ragfyr 2015. Roedd seremoni troi’r goleuadau ymlaen am hanner awr wedi chwech. Daeth torf fawr i ymuno â’r hwyl, a chanu a mwynhhau'r digwyddiadau yng nghanol y pentref!

Diolch i drefnwyr yr Ŵyl Gwrw, busnesau lleol a gwirfoddolwyr

 

Christmas lights switching for 2016 was on Friday 2nd December starting at 17.30 with carol singing, Santa’s Grotto, stalls etc.

Roedd y goleuo ar gyfer 2016 yn cymryd lle ar nos Wener 2il o Ragfyr yn cychwyn am 17.30 efo canu carolau, Siôn Corn a stondinau.

 

 

Christmas lights switching for 2017 was on Friday 8th December starting at 17.30 with carol singing, Santa’s Grotto, stalls etc. Collection in aid of Ysgol Hafod Lon Newydd, Penrhyndeudraeth.

 

Roedd y goleuo ar gyfer 2017 yn cymryd lle ar nos Wener 8fed o Ragfyr yn cychwyn am 17.30 efo canu carolau, Siôn Corn a stondinau. Casgliad ar gyfer Ysgol Hafod Lon Newydd, Penrhyndeudraeth.

 

On 30 November, Cnristmas lights of 2018 were switched on by Edmund Bailey, the Lord Lieutenant of Meirionnydd,

See more of Llanbedr Christmas Lights on Facebook

Goleuwyd y Nadolig yn Llanbedr ar 30 Tachwedd gan  Edmund Bailey, Arglwydd Raglaw Meirionnydd.

 

 

**********GOLEUADAU NADOLIG ***********

2019 LLANBEDR

********CHRISTMAS LIGHTS*********


FRIDAY 29 NOVEMBER FROM 17.30
DYDD GWENER 29 TACHWEDD O 17.30
 

 

 


  Information about the proposed access road to the airfield has moved to a new page.

 

Mae'r wybodaeth am y ffordd fynedfa arfaethedig i'r maes awyr ar dudalen newydd.

  The bus service operating between Barmouth and Porthmadog via Pont Briwet has been temporarily affected by changes in the contract - Gwynedd County Council has worked at resuming the service - starting on 16/04/18.

 

Mae'r gwasanaeth bws o Abermaw i Borthmadog wrth groesi Pont Briwet wedi'i effeithio gan newidiadau i'r cytundeb - mae Cyngor Sir Gwynedd wedi gweithio i adnewyddu'r gwasanaeth, i gychwyn ar 16/04/18. In accordance with the attached timetable ,  passengers will be able to
travel to Porthmadog on the revised route.


Yn unol â’r amserlen atodol , bydd cyfle i drigolion deithio i Borthmadog eto. 


 

 Pont Briwet 2015

The work in mid stream when the railway re-opened, but the road was yet to be constructed. The road was opened on 13/07/15.

 

 

 

 

Y gwaith ar ei hanner pan agorwyd y rheilffordd, ond roedd y ffordd heb gael ei hadeiladu. Agorwyd y ffordd ar 13/07/15.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

This is a picture of the flood of 3 January 2014. Other images are not so nice. There was extensive damage when the high tide burst over and through the enbankment. The main road at Sarn Hir was flooded, but the worst possible flood affected Morfa Mawr houses and Tŷ Cwch. People were rescued by lifeboat crew and a great number of sheep drowned. If you have pictures or information, please leave your message at the bottom of this page.

Pippas pictures

Dyma lun o'r llifogydd ar 3 Ionawr 2014. Nid ydy'r pictiwr ehangach mor hyfryd â hynny. Yr oedd difrod mawr pan orlifodd y dŵr dros a thrwy'r clawdd llanw. Roedd Sarn hir dan ddŵr, ond cafwyd y difrod mwyaf i dai Morfa Mawr a'r Tŷ Cwch. Achubwyd rhai trigolion gan griw'r bad achub, a boddwyd nifer fawr o ddefaid. Os oes gennych luniau neu wybodaeth, gadewch eich neges ar waelod y dudalen.

  

 

Gwefan Llanbedr Website

 

Mae’r Cyngor Cymuned wrthi’n datblygu'r wefan yma ar gyfer Llanbedr. Bydd cyfle i fusnesau a chymdeithasau sydd wedi’u cofrestru o fewn plwyf Llanbedr i hysbysebu eu manylion ar dudalennau masnachol neu gymdeithasol. Bydd  eitemau yn ymddangos yn Saesneg a Chymraeg, a chan fod yr hysbysebion yn rhad ac am ddim i drigolion y plwyf, dyma’r cyfle i chi gysylltu i drafod eich gofynion.

 

 

 

post@llanbedr.com

 

 

The Community Council is in the process of developing this website for Llanbedr. Businesses and organizations registered within the parish of Llanbedr will have an opportunity to advertise their details on commercial or community pages. Items will appear in English and Welsh, and since the advertisements will be free of charge to parish residents, this is your chance to contact us to discuss your requirements.

 

Website hosted by

Cymru1.net
sales@cymru1.net

 

design: Goronwy Davies

________________________________________________________________________________________________________

  Images and logos identifying Llanbedr Community Council and  Canolfan Gymdeithasol Llanbedr are subject to copyright


Material on the website is provided for information purposes only. While every care is taken in compiling the information we do not make any warranties or representations as to its accuracy or reliability. We may make changes to the material on the website at any time without notice.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CONTACT US:

  When submitting your contribution to www.llanbedr.com please make sure that it:

  • Is not defamatory.
  • Does not infringe any law.

CYSYLLTWCH Â NI:

 

Fields marked with * are required.