Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

  

 

 

 


 

Coronavirus (COVID-19)

Get the latest official information by clicking the links:

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/coronavirus-resources/easy-read-resources/.

https://gov.wales/coronavirus

www.phw.nhs.wales

 https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/#public

 social distancing measures

https://www.gov.uk/government/news/covid-19-essential-travel-guidance

https://gov.wales/safe-help?_ga=2.48635430.1842760799.1585820437-484068401.1584485049

Follow and contribute to the latest Llanbedr action on https://www.facebook.com/llanbedr/

Post Office

Food Bank (Barmouth)

 

 

From: Lowri Joyce <Lowri.Joyce@tfw.wales>

 Date: 19/06/2020 10:34 (GMT+00:00)

 Subject: Stations on the Cambrian Line - update | Gorsafoedd ar y Cambrian - diweddariad

 Dear all

 From Monday 22nd June, our services will not call at the following stations:

 

  • Llanaber
  • Llanbedr
  • Llandanwg
  • Tygwyn
  • Abererch

 Through risk assessments, we have identified these stations on the Cambrian line because they have short platforms and therefore we cannot ensure that social distancing measures can be adhered to by passengers and staff. Conductors cannot pass through the train to operate the intermediate/middle door.

 We will push out information to passengers before Monday through all the usual channels and at our stations.

 We are continuously reviewing these and other similar stations across the network and we will continue to review the situation in line with Welsh Government and UK Government guidelines.

 If you have any questions, do let me know.

 Kind Regards

 Lowri

 

Station to be closed/ Gorsaf ar gau

Closest alternative/ dewis agosaf

Distance to closest alternative/ pellter i’r dewis agosaf

Llanaber

Barmouth

2 ½ miles/milltir

Llanbedr

Pensarn

1 mile/milltir

Llandanwg

Pensarn

1 mile/milltir

Tygwyn

Talsarnau

1 ½ miles/milltir

Abererch

Penychain

2 ½ miles/milltir

 

Annwyl bawb

O ddydd Llun 22ain Mehefin, ni fydd ein gwasanaethau yn galw yn y gorsafoedd canlynol:

- Llanaber
- Llanbedr
- Llandanwg
- Tygwyn
- Abererch

Mae asesiadau wedi'u cynnal ym mhob gorsaf. Rydym wedi nodi'r gorsafoedd hyn ar linell y Cambrian oherwydd bod ganddynt lwyfannau byr ac felly ni allwn sicrhau y gall teithwyr a staff gadw at fesurau pellhau cymdeithasol. Ni all ei’n staff basio trwy'r trên i weithredu'r drws canolradd / canol.

Byddwn yn anfon gwybodaeth i deithwyr cyn dydd Llun trwy'r holl sianeli arferol.
Rydym yn adolygu gorsafoedd tebyg ar draws y rhwydwaith a byddwn yn parhau i adolygu'r sefyllfa.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gadwch fi wybod

Diolch
Lowri

Lowri Joyce

Rheolwr Rhanddeiliaid / Stakeholder Manager

Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 

T: 07951 817184

Uned J, Rhodfa Ellice, Pentref Busnes Ial, Wrecsam, LL13 7YL

Unit J, Ellice Way, Yale Business Village, Wrexham, LL13 7YL

 

 

Coronafirws (COVID-19)

Am y wybodaeth swyddogol ddiweddaraf ewch i’r safle:

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/adnoddau-coronafeirws/posteri-gwybodaeth-gyhoeddus/

https://llyw.cymru/coronafeirws?_ga=2.111556676.1554970175.1589552156-1378107927.1589552156

www.icc.gig.cymru

 https://llyw.cymru/iach-a-diogel

 Swyddfa'r Post


 

 

 

 

Cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Cadwch Gymru'n Daclus Mae'r Cyngor hefyd wedi gwneud cais am becyn natur gan gynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Cadwch Gymru'n Daclus.  Byddwn yn defnyddio hyn i wella golwg y cae chwarae ac i wella ei fioamrywiaeth.   Mae'r cais wedi'i dderbyn a gobeithiwn y bydd rhai gwirfoddolwyr lleol am helpu gyda phlannu'r hadau, y llwyni ac ati.  Y pecyn y gwnaed cais amdano oedd y pecyn gardd  gloÿnnod byw  

 Mae'r gwaith wedi cychwyn - gweler y dudalen Cymuned

 

 

Local Places for Nature initiative , The council have also applied for a nature pack from Keep Wales Tidy’s Local Places for Nature initiative.  We will use this to improve the appearance of the Playing Field and to enhance its biodiversity.  The application has been accepted and we hope that some local volunteers will want to help with the planting  of the seeds, shrubs etc.  The 1st preference pack applied for was the butterfly garden pack.

 The work has started - see the Community page


 

 


 

Roedd pont droed newydd Gwynfryn wedi'i hagor yn barod am y gwyliau Pasg 2019

 The new footbridge at Gwynfryn was opened ready for the Easter holiday 2019

 

 

Agoriad Swyddogol

Official Opening


Dydd Gwener 10 Mai 2019

Friday 10 May 2019

3.30 pm


gan Annwen Hughes, Cynghorydd Llanbedr

by Annwen Hughes, Local Councillor

 

 

 

 


Public Access Defibrillator

Victoria Hotel

 

   

 Diffibrilydd Cyhoeddus

 

 

Tomos Hughes

Achub Calon y Dyffryn

Arranged by Llanbedr Community Council

Wedi ei drefnu gan Gyngor Cymuned Llanbedr

 


 


After the recent power outages, I am just passing on the following contact numbers, that can be used in the event of power failure to find out more about the situation. You may be aware of these numbers already.

(These are for customers in the Scottish Power {SP} catchment area - which covers most of Gwynedd)

 

From a landline: 0800 001 5400

From a mobile: 0300 1010400

 

Regards

Phillipa Secretary, Harlech a'r Cylch

 

Wedi'r toriadau trydan diweddar, dwi'n rhannu'r rhifau cyswllt isod ar gyfer cael mwy o wybodaeth am ddiffyg pŵer. Efallai bod gennych y rhifau yn barod.

(Mae hyn ar gyfer cwsmeriaid yn ardal Scottish Power - sy'n cynnwys y rhan fwyaf o Wynedd).

 

Rhif ffôn: 0800 001 5400

ffôn symudol: 0300 1010400


 

 

The mobile Post Office will be available at the Victoria Inn car park on Tuesday and Friday afternoons.

Bydd Swyddfa'r Post ar gael ym mharc y Victoria ar brynhawn Mawrth a Gwerner. *13.15 - 14.15 pm*

 


 

The Christmas lights 2015 were switched on by Liz Saville Roberts MP in Llanbedr at 6.30pm on Friday, 4 December. A large gathering joined the fun and carol singing and enjoyed the event in the village centre!

 Thanks to the Beer Festival organizers, local businesses and volunteers.

Daeth Liz Saville Roberts AS i oleuo'r Nadolig yn Llanbedr ar nos Wener y 4ydd o Ragfyr 2015. Roedd seremoni troi’r goleuadau ymlaen am hanner awr wedi chwech. Daeth torf fawr i ymuno â’r hwyl, a chanu a mwynhhau'r digwyddiadau yng nghanol y pentref!

Diolch i drefnwyr yr Ŵyl Gwrw, busnesau lleol a gwirfoddolwyr

 

Christmas lights switching for 2016 was on Friday 2nd December starting at 17.30 with carol singing, Santa’s Grotto, stalls etc.

Roedd y goleuo ar gyfer 2016 yn cymryd lle ar nos Wener 2il o Ragfyr yn cychwyn am 17.30 efo canu carolau, Siôn Corn a stondinau.

 

 

Christmas lights switching for 2017 was on Friday 8th December starting at 17.30 with carol singing, Santa’s Grotto, stalls etc. Collection in aid of Ysgol Hafod Lon Newydd, Penrhyndeudraeth.

 

Roedd y goleuo ar gyfer 2017 yn cymryd lle ar nos Wener 8fed o Ragfyr yn cychwyn am 17.30 efo canu carolau, Siôn Corn a stondinau. Casgliad ar gyfer Ysgol Hafod Lon Newydd, Penrhyndeudraeth.

 

On 30 November, Cnristmas lights of 2018 were switched on by Edmund Bailey, the Lord Lieutenant of Meirionnydd,

See more of Llanbedr Christmas Lights on Facebook

Goleuwyd y Nadolig yn Llanbedr ar 30 Tachwedd gan  Edmund Bailey, Arglwydd Raglaw Meirionnydd.

 

 

**********GOLEUADAU NADOLIG ***********

2019 LLANBEDR

********CHRISTMAS LIGHTS*********


FRIDAY 29 NOVEMBER FROM 17.30
DYDD GWENER 29 TACHWEDD O 17.30
 

 

 


  Information about the proposed access road to the airfield has moved to a new page.

 

Mae'r wybodaeth am y ffordd fynedfa arfaethedig i'r maes awyr ar dudalen newydd.

  The bus service operating between Barmouth and Porthmadog via Pont Briwet has been temporarily affected by changes in the contract - Gwynedd County Council has worked at resuming the service - starting on 16/04/18.

 

Mae'r gwasanaeth bws o Abermaw i Borthmadog wrth groesi Pont Briwet wedi'i effeithio gan newidiadau i'r cytundeb - mae Cyngor Sir Gwynedd wedi gweithio i adnewyddu'r gwasanaeth, i gychwyn ar 16/04/18. In accordance with the attached timetable ,  passengers will be able to
travel to Porthmadog on the revised route.


Yn unol â’r amserlen atodol , bydd cyfle i drigolion deithio i Borthmadog eto. 


 

 Pont Briwet 2015

The work in mid stream when the railway re-opened, but the road was yet to be constructed. The road was opened on 13/07/15.

 

 

 

 

Y gwaith ar ei hanner pan agorwyd y rheilffordd, ond roedd y ffordd heb gael ei hadeiladu. Agorwyd y ffordd ar 13/07/15.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

This is a picture of the flood of 3 January 2014. Other images are not so nice. There was extensive damage when the high tide burst over and through the enbankment. The main road at Sarn Hir was flooded, but the worst possible flood affected Morfa Mawr houses and Tŷ Cwch. People were rescued by lifeboat crew and a great number of sheep drowned. If you have pictures or information, please leave your message at the bottom of this page.

Pippas pictures

Dyma lun o'r llifogydd ar 3 Ionawr 2014. Nid ydy'r pictiwr ehangach mor hyfryd â hynny. Yr oedd difrod mawr pan orlifodd y dŵr dros a thrwy'r clawdd llanw. Roedd Sarn hir dan ddŵr, ond cafwyd y difrod mwyaf i dai Morfa Mawr a'r Tŷ Cwch. Achubwyd rhai trigolion gan griw'r bad achub, a boddwyd nifer fawr o ddefaid. Os oes gennych luniau neu wybodaeth, gadewch eich neges ar waelod y dudalen.

  

 

Gwefan Llanbedr Website

 

Mae’r Cyngor Cymuned wrthi’n datblygu'r wefan yma ar gyfer Llanbedr. Bydd cyfle i fusnesau a chymdeithasau sydd wedi’u cofrestru o fewn plwyf Llanbedr i hysbysebu eu manylion ar dudalennau masnachol neu gymdeithasol. Bydd  eitemau yn ymddangos yn Saesneg a Chymraeg, a chan fod yr hysbysebion yn rhad ac am ddim i drigolion y plwyf, dyma’r cyfle i chi gysylltu i drafod eich gofynion.

 

 

 

post@llanbedr.com

 

 

The Community Council is in the process of developing this website for Llanbedr. Businesses and organizations registered within the parish of Llanbedr will have an opportunity to advertise their details on commercial or community pages. Items will appear in English and Welsh, and since the advertisements will be free of charge to parish residents, this is your chance to contact us to discuss your requirements.

 

Website hosted by

Cymru1.net
sales@cymru1.net

 

design: Goronwy Davies

________________________________________________________________________________________________________

  Images and logos identifying Llanbedr Community Council and  Canolfan Gymdeithasol Llanbedr are subject to copyright


Material on the website is provided for information purposes only. While every care is taken in compiling the information we do not make any warranties or representations as to its accuracy or reliability. We may make changes to the material on the website at any time without notice.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CONTACT US:

  When submitting your contribution to www.llanbedr.com please make sure that it:

  • Is not defamatory.
  • Does not infringe any law.

CYSYLLTWCH Â NI:

 

Fields marked with * are required.