Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Mae'r dudalen newydd hon wedi'i neilltuo ar gyfer materion y ffordd fynediad arfaethedig at y maes awyr a'r parth menter yn Llanbedr. Yn anghywir, ar hyn o bryd, ydy galw’r cynllun yn ffordd osgoi, ond dyna ydy’r arferiad cyffredinol a hanesyddol yn y pentref. Cofier mai mynediad at y datblygiadau yn y maes awyr ydy’r prif amcan gan Lywodraeth Cymru, a chyn hynny, nid oedd gan Gyngor Sir Gwynedd gynlluniau, na chyllid, i fwrw ymlaen efo ffordd osgoi i’r pentref. Efallai y dylid defnyddio'r disgrifiad o ffordd gysylltiol yn hytrach na ffordd osgoi.   Beth am edrych i'r dyfodol a bathu enw ar gyfer y ffordd newydd, e.e. Sarn Newydd, Sarn Gysylltiol, Sarn-y-gofod neu Sarn-y-droddod (gweler y cynnig o air newydd ar y dudalen mwy)? Rhowch awgrym arall i ymuno â'r hwyl! Mae'r Cyngor Cymuned wedi penderfynu defnyddio'r enw Sarn Newydd.

 

Gweler cyfres o ddatblygiadau isod mewn trefn olynol:

 


 

Diolch i bawb a ddaeth i ddangos consyrn parthed oblygiadau i wella mynedfa at y Maes Awyr ar y 2.7.15 ac ymddiheuriadau am i’r cyfarfod orffen heb gael atebion.

Noson arferol Cyngor Cymuned i drin a thrafod gyda Chyngor Gwynedd oedd hwn ar y cychwyn, ond oherwydd pryderon 10 unigolyn yn y Pentref pasiwyd ar fyr rybudd i’w gynnal yn gyfarfod agored, ond nid gwaith Cyngor Cymuned oedd rhannu taflenni o ddrws i ddrws, ac ymddiheuriadau i rai na chafodd unrhyw wybodaeth flaenorol, ac yn ansicr hefyd o fyrdwn y neges yma.

 Teimlaf serch hynny ei fod wedi bod yn gyfarfod adeiladol, a thanllyd ar brydiau, gan obeithio bydd yn agor y ffordd ymlaen i gael gwelliant ar yr hyn sy’n cael ei roi gerbron ar hyn o bryd, er yr holl Ymgynghoriad Cyhoeddus sydd wedi ei gynnal eisoes yn y Pentref. Lles y Pentref ac ardal Ardudwy gyfan yw blaenoriaeth y Cyngor Cymuned heb amheuaeth, gwaith i gadw ein pobl ifanc yn yr ardal, yr economi leol a llwyddiant busnesau lleol. Mae angen byw mewn Pentref sy’n llawn bywyd, ac nid mewn pentref sy’n marw ar ei draed...

Rydym am estyn gwahoddiad eto i Swyddogion Cyngor Gwynedd yn ôl i Lanbedr i barhau â’r drafodaeth parthed y ffordd osgoi arfaethedig. Hefyd byddwn yn rhoi gwahoddiad i aelodau’r  Cynulliad, Parth Menter, a swyddogion Llanbedr Airfield Estates, er mwyn iddynt egluro mwy am yr hyn sy’n digwydd ar y Maes Awyr. Ond rydym  yn  edrych ar ddyddiad ym mis Tachwedd.  Erbyn hynny bydd   lluniadau 3D wedi eu llunio. 

 Wrth gwrs byddwn fel Cyngor Cymuned yn hysbysebu drwy bosteri  ar hyd a lled Llanbedr y dyddiad pan gynhelir  y cyfarfod nesaf. Bydd hefyd manylion ar y wefan  sef www.llanbedr.com.

Mae modd mynd ar y wefan ac e bostio i ofyn am Adroddiad WelTAG, a mawr obeithiaf y gwnewch hynny.

Yn y cyfamser, mae’n bwysig trefnu cyfle i ailgydio yn y materion a drafodwyd yn y cyfarfod ar yr 2il o Orffennaf. Felly hyderaf yn fawr y bydd pawb yn cytuno i ail gyfarfod â ni yn Neuadd y Pentref yng nghwmni Liz Saville Roberts AS yn unig  am 7.00 yh ar 24 Gorffennaf, 2015.

Mae’n rhaid gweithio fel tîm, a chael cwestiynau penodol ar gyfer  gallu eu cyflwyno yn ddiweddarach yn y flwyddyn i Gyngor Gwynedd ac eraill.

 

Morfudd Lloyd

Clerc, Cyngor Cymuned Llanbedr

 


 

Cliciwch yma am gopi o'r adroddiad drafft wedi'r cyfnod ymgynghori.

Cliciwch am y map ar gyfer opsiwn 2

Yr opsiynau blaenorol ydy:  option 1   option 3   option 4

 


 

Diolch i bawb a ddaeth i'r cyfarfod ar 24 Gorffennaf 2015. Bydd y Cyngor Cymuned yn didoli a chymryd y materion a godwyd mewn i ystyriaeth maes o law, a'u hanfon ymlaen at y swyddogion perthnasol.

 Mae’r ymdrechion cynhwysol  yn dwyn ffrwyth yn barod, gyda chyfranwyr newydd o’r gymuned yn cymryd camre pwrpasol i gynyddu’r wybodaeth sydd ar gael. Felly, mae gennym wrth law, y dogfennau diweddaraf gan WelTAG.

Mae cyfansoddiad y gymuned hon wedi datblygu dan ddemocratiaeth Brydeinig, ac mae gennym gynrychiolwyr etholedig  ar lefelau gwladol, cenedlaethol, lleol a chymunedol yn cydweithio efo ni. Mae aelodau’r etholaeth wedi cyfrannu at y drafodaeth, ac mae hyn yn galonogol ac yn hanfodol at ddod â’r maen i’r wal.

 


 

 Diweddariad Tachwedd 2015:

 

Ni ddangoswyd manylion newydd yma yn ddiweddar oherwydd diffyg ymatebion gan YGC. Serch hynny, mae cyllideb newydd wedi'i gadarnhau at fwrw ymlaen efo datblygu'r cynlluniau arfaethedig. Bydd y Cyngor Cymuned yn trefnu cyfarfod â'r swyddogion i gyflwyno materion a godwyd eisoes mewn cyfarfodydd ac ymatebion trigolion.

 

Diweddariad Rhagfyr 2015:

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr wedi trafod newidiadau posib i ddatblygiad y cynlluniau arfaethedig gyda chynrychiolwyr YGC a'r Parth Menter yng nghwmni Liz Saville Roberts AS a Dafydd Elis-Thomas AC. Bydd YGC yn paratoi gwybodaeth ar gyfer arddangosfa yn y flwyddyn newydd.

 

 

 

 

Gall arwydd ffordd debyg i hwn ddangos y ffordd trwy Lanbedr yn gliriach na rhai syml fel arwydd Llanfair.

 

 

 

 

 

Diweddariad Ionawr 2016

 Mae'r syrfewyr a pheirianwyr wedi dychwelyd i gymryd samplau daearegol 

Diweddariad Mawrth:

 17 Mawrth 2016, o 14.00 hyd at 20.00, oedd y dyddiad ar gyfer arddangosfa ac ymgynghoriad gan YGC yn Neuadd Llanbedr,         

 

   Adroddiad WelTAG (Saesneg)

Diweddariad Ebrill 2016:

Daeth aelodau o’r gymuned i leisio eu barn yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned ar 07/04/2016. Clustnodwyd amser ar gyfer hyn gan y Cyngor ac ystyriwyd daliadau lle nad oedd pawb yn unfarn wedi’r arddangosfa ar 17 Mawrth.  

 

Diweddariad Rhagfyr 2016:

Cliciwch yma am y Cylchlythyr ar gyfer Rhagfyr 2016.

Cynllun A496 Gwella Mynediad Llanbedr – Ymgynghoriad cyn cais cynllunio - YGC

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 a Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr gynnal cyfnod ymgynghori am 28 diwrnod ar y lleiaf cyn ymgeisio am ganiatâd cynllunio ar gyfer pob datblygiad mawr.  Bydd y cyfnod ymgynghori ar gyfer y datblygiad arfaethedig hwn yn rhedeg rhwng y dyddiadau canlynol: 

Dyddiad cychwyn: 11 Mai 2017, Dyddiad gorffen: 12 Mehefin 2017

Rydym yn paratoi i gyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer A496 Gwella Mynediad Llanbedr. 

Er mwyn bodloni ein rhwymedigaethau dan y deddfau uchod, rydym yn ysgrifennu at bob tirfeddiannwr/deiliad perthnasol, ymgyngoreion yn y gymuned ac ymgyngoreion arbenigol, a hefyd yn arddangos hysbysiadau cyhoeddus ar y safle, er mwyn gwahodd adborth ynglŷn â’n cais cynllunio drafft a’r dogfennau technegol ategol.

Bydd y cyfnod ymgynghori ar waith am 33 diwrnod – o’r 11fed o Fai 2017 tan y 12fed o Fehefin 2017. Yna, byddwn yn cyflwyno cais cynllunio Cynllun A496 Gwella Mynediad Llanbedr i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r pecyn yn cynnwys y dogfennau, adroddiadau a lluniau canlynol:

5111_GA_202_20170316_Location_Red_Line_Plan

A496_Llanbedr_Access _Improvement_Design_and_Access_Statement

A496_Llanbedr_Access_Improvement_NMU_Context_Report

A496_Llanbedr_Access_Improvement_NMU_Supplementary_Report

A496_Llanbedr_Access_Improvement_NTS

A496_Llanbedr_Access_Improvement_Planning_Application

A496_Llanbedr_Access_Improvement_SEZ_Economic_Impact_Assessment

A496_Llanbedr_Access_Improvement_WelTAG_Planning_and_Appraisal_Report

A496_Llanbedr_Access_Improvement_WelTAG_Planning_Report

Structures_Drawings

Vol1_A496_Llanbedr_Access_Improvement_Environmental_Statement

Vol1a_Figures_Main_Document_(Part_1)

Vol1a_Figures_Main_Document_(Part_2)

Vol1a_Figures_Main_Document_(Part_3)

Vol2_APPENDIX_A-Cultural_Heritage

Vol2_APPENDIX_B-Landscape

Vol2_APPENDIX_C-Nature_Conservation

Vol2_APPENDIX_D-Road_Drainage

Vol2_APPENDIX_E-Air_Quality

Vol2_APPENDIX_F-Noise_and_Vibration

Vol2_APPENDIX_G-Habitat_Regulations_Assessment

Yn ogystal ag ymgynghori gyda’r rheini y bydd y cynllun yn effeithio’n uniongyrchol arnynt rydym hefyd yn croesawu adborth gan y gymuned yn gyffredinol ynghylch ein cynnig i adeiladu’r ffordd newydd i’r gorllewin o Lanbedr tua 1.5 km o hyd.  Bydd y ffordd newydd yn ymwahanu oddi wrth y A496 i’r gogledd o Lanbedr yn agos at y gwaith trin carthion.  Bydd yn mynd tua’r de wrth basio i’r gorllewin o Lanbedr, yn croesi dros Afon Artro a Ffordd Mochras ychydig i’r dwyrain o’r parcio cyhoeddus parcio oddi ar Ffordd Mochras. Bydd y ffordd yna yn mynd yn fras tua’r de i glymu i mewn i’r A496 presennol yn agos i Lwyn y Pin

Bydd unrhyw sylwadau’n cyfrannu at ein cais cynllunio i’r awdurdod cynllunio lleol. Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori’n cael eu cofnodi a’u trafod mewn Adroddiad Ymgynghori, a fydd yn cael ei gyflwyno gyda’n cais cynllunio.

Rhaid i bawb sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig ysgrifennu atom i’r cyfeiriad e-bost:

Llanbedr@gwynedd.llyw.cymru

neu drwy’r post i:

YGC, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

erbyn y 12fed o Fehefin 2017.


 

 

Diweddariad Awst 2017:

Gweler isod ymateb y Cyngor Cymuned a anfonwyd at Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

 

Parthed Cais NP5/62/399

Ffordd Newydd Llanbedr-

Mewn cyfarfod brys nos Iau 3ydd Awst, cynhaliwyd Pwyllgor arbennig er mwyn trafod y cais arfaethedig yma.  Cafwyd cyfarfod  dilynol , yn ddiweddarach ar y 9.8.17 gydag un o Swyddogion APCE, ac amgaeaf sylwadau'r Cyngor Cymuned Llanbedr.

Amgaeaf hefyd gopi o’r plan bach sy’n dangos cyfeiriadau o’r sylwadau wedi eu nodi yn amlwg arno gyda chyfeirnod.

Wrth gwrs gyda phrosiect mor fawr mae sawl pryder yn codi, ac angen datrysiad.

Risg llifogydd

Rydym  wedi cael e bost gan un person o’r gymuned yn poeni parthed y posibilrwydd o gynyddu'r risg o lifogydd yn yr ardal.

Mawr obeithiwn y bydd hyn yn derbyn sylw gan yr Awdurdodau perthnasol, a bydd gwelliannau yn cael eu gwneud i’r rhwydwaith clawdd llanw presennol hefyd, gan fod bylchau a gwendidau ynddo yn barod, oherwydd diffyg cynnal a chadw yn y gorffennol.

Ardaloedd Sbwriel – angen gofal

Mae wedi dod i’r amlwg hefyd bod 2 safle ger y datblygiad wedi cael eu defnyddio fel llefydd i waredu sbwriel yn y gorffennol.

Hen safle yn perthyn i’r MOD ger Cambrian Clearance yw un, nid wyf yn gwybod llawer am y manylion hynny. Angen mwy o wybodaeth parthed hen ddefnydd o’r safle yma.

Yr ail safle ydi’r Maes Picnic Ffordd Mochras.  Hen safle yn perthyn i Gyngor Deudraeth.  Cafwyd ei wneud yn faes parcio swyddogol yn 1961.  Wedi cau fel safle Local Board amser cyn hynny.

MATERION ERAILL

CYLCHDRO

Yr ydym fel Cyngor wedi bod  yn pwysleisio am gylchdroadau ar y cynllun ers cyfnod ymgynghori cychwynnol, ond gwelwn nad oes yr un wedi ei gynnwys . Yr oeddem wedi ystyried 3 cylchfan ar y cychwyn. Ond bellach nid oes yr un cylchfan ar y cynllun gerbron.  Mae hyn yn siom i’r Cyngor.  Rydym yn ymwybodol y byddai cylchdro bob pen i’r ffordd newydd yn cynnwys cymryd mwy o dir amaethyddol.  (WELTAG). Ond a oes modd cysidro “mini  roundabouts” yma?

 Cofiwn ffordd osgoi Dolgellau, a’u problemau hwy, ac yn y diwedd mae cylchdroadau wedi eu cynnwys yno. (Rhy hwyr i rai yn anffodus).

Mae rhesymau digon dilys dros gael cylchdroadau:-

  1. Mae’n rhoi cynnig a dewis i bobl y ffordd i fynd.
  2. Diogelwch wrth gwrs – ac yn arafu llif traffic.
  3. Yn gallu lleihau lefel sŵn, a hefyd arafu llif y traffic fydd yn symud tuag at a thrwy bentref Dyffryn Ardudwy.
  4. Diogelu busnesau lleol.

Os na fydd cylchdro, mae’n rhaid wrth” filter lane” er diogelwch. Neu gysidro cylchfan llai o faint – y mini roundabout.

Os nad oes modd cael cylchdroadau ar y ffordd newydd yma, a fyddai modd cysidro opsiwn arall er gwelliant - sef gwrthdroi'r cynllun a gosod cyffordd T oddi ar yr hen ffordd tuag at y ffordd newydd bob pen i fynediad y Pentref? Byddai hyn yn rhoi dewis i fodurwyr droi tuag at y maes awyr / Mochras. 

Mae’n bwysig bod diogelwch yn flaenoriaeth, a bod rhaid cael y cynllun gorau yma ar gyfer Llanbedr.

CYFLYMDRA

Mae’n bwysig rheoli cyflymdra ar y ffordd newydd:-  30 m.y.a. neu 40 m.y.a. ar y mwyaf. A 20 m.y.a. drwy ganol y Pentref.

ARWYDDION

Er mwyn denu ymwelwyr oddi ar y ffordd newydd mae’n rhaid wrth arwyddion defnyddiol, mae yma'r holl fwynderau o henebion, cylchdaith gerdded, Rhinogydd, llynnoedd, busnesau.  Rydym yn awyddus i fod yn rhan o’r datblygiadau parthed hyn, a bydd ein mewnbwn yn derbyn sylw..

SAFLEOEDD PARCIO o fewn y Pentref

Roedd hyn hefyd yn rhan o ddymuniad y Cyngor.  Ar hyn o bryd mae ychydig o lefydd parcio ar fin y ffordd, ac mae gweddill yn parcio drwy garedigrwydd Gwesty Victoria.  Hoffem weld ystyriaeth fanwl  i hyn hefyd.  Wedi clustnodi llefydd ar y plan er gwybodaeth.

Materion o’r Newydd wedi dod i’r amlwg

1.Rhwydwaith Ffordd at Fochras a'r Parth Menter

Byddai’r Cyngor yn ddiolchgar iawn pe bai'r canlynol yn cael ei gysidro:-

Bod goleuadau traffig tymhorol yn cael eu gosod ar y rhwydwaith cyswllt ffordd Mochras.

Pam? Gyda llif y traffic yn mynd a dod i’r Ynys yn dibynnu yn gyfan gwbl ar amser y llanw, gellir cael llif traffig arswydus ar gyfnodau penodol.  Hyn yn ychwanegu at y mewnbwn i’r ffordd newydd. Mae’r ffordd yma hefyd ar riw.

Rydym hefyd yn bryderus parthed pa mor agos yw Croesfan rheilffordd Talwrn Bach i’r ffordd newydd arfaethedig.  Gall hyn yn ei hun achosi problemau dybryd gyda llif traffic achlysurol yn dod oddi ar Fochras yn un fflyd, ac yn ceisio mynediad i’r ffordd newydd, ac efallai  creu “back log” hyd at y Groesfan.

2.Llwybr troed o Dalwrn Bach hyd at y Pentref. Angen ymestyn hwn, i gyrraedd y palmant troed presennol ger Pont y Pentref.

3. Nid oes unrhyw gynllun mewn llaw i wella diogelwch cerddwyr o orsaf Talwrn Bach i lawr i Fochras ac i’r Parth Menter.  Er enghraifft plant yr ATC yn mynd i’w cyfarfodydd hyfforddi bob nos Wener ac yn dod oddi ar y trên.  Enghraifft arall yw pobl ddieithr yn ymweld â’r ardal, wedi dod gyda thrên, ac yn cerdded i Fochras ac ati.  Wrth gwrs  ‘rydym yn croesawu'r defnydd o gludiant cyhoeddus yn y modd yma.

Yr ydym hefyd yn croesawu'r defnydd o gludiant cyhoeddus er mwyn denu gweithwyr, a phobl eraill i Lanbedr a’r Parth Menter - o Lundain, Birmingham.

4. Gwneud gwelliannau i lwybr troed o gyfeiriad Pensarn.  Angen  cyswllt llwybr troed  o Bensarn  i’r Pentref. Perygl fel y mae ar hyn o bryd.

5. Goleuadau perthnasol ger Talwrn bach – awyr dywyll.

6. O weld y cynllun ar bapur, gyda’r holl gyffyrdd sydd ar y ffordd ddeheuol i’r Pentref, rhai i  anheddau preifat, ac i Cambrian Clearance a hefyd Knightmovers, mae hyn yn achos o bryder hefyd.  Cyflymdra ar y ffordd, a hefyd osgo’r ffordd yma.

7. Ystyriaeth i oblygiadau sŵn ac effaith goryrru ar ddefnyddwyr y llwybr arfordirol wedi iddo gael ei ail leoli.

8. Mater a dynnwyd i’n sylw ar y 9.8.17 nad oeddem yn ymwybodol ohono ynghynt yw nad yw’n bosib i drafeilwyr  sy’n cyrraedd Llanbedr o ochr deheuol i’r Pentref, hynny yw o ochr Bermo gael cyswllt â phentref Llanbedr o’r ochr ogleddol, hynny yw nid oes mynediad i’r dde. Mae hwn yn annerbyniol yn enwedig at fusnes cludo nwyddau trwm ger y gyffordd.

Byddai hyn eto yn gam ar fusnesau yn Llanbedr, os ydych wedi methu  mynediad cyntaf i’r Pentref, yna'r perygl yw i’r rheini yrru ymlaen i bentref arall.

  1. Yn falch o weld bod yna waith mewn grym i waredu chwyn Japanese knotweed, sydd yn bla ger y maes picnic ffordd Mochras.

 

Er ein bod yn gefnogol i’r  ffordd newydd i hwyluso traffig, mae’n rhaid cofio ein bod eisiau Pentref bywiog, llewyrchus hefyd, ardal fydd yn tyfu ac yn le i fuddsoddi ynddo. A mawr obeithiwn y bydd yna ystyriaeth yn cael ei wneud  o ddifrif i’n sylwadau er mwyn gwireddu'r hyn mae Llanbedr wedi bod yn aros amdano ers dros  60 mlynedd.

Gyda hyn o sylwadau, er falle nad yw y rhan helaeth ohonynt i wneud gyda “Chynllunio”, mae’r Cyngor Cymuned yn pwysleisio bod y rhain i gyd yn adlewyrchu ar y pictiwr cyfan er lles Llanbedr a’r cyffiniau, wedi hir drafod gyda swyddogion Cyngor Gwynedd. Mae hyn yn allweddol i gefnogaeth y cynllun gan y Cyngor Cymuned.

Rhain yw sylwadau’r Cyngor Cymuned ar hyn o bryd, ond cedwir yr hawl yn agored i ychwanegu atynt fel bo angen cyn y dyddiad terfynol  fel mae pethau yn datblygu.

 

Yn gywir iawn, a gyda diolch

Morfudd Lloyd (Clerc Cyngor Llanbedr)


 

Tachwedd 2017

Nid oes diweddariad pendant eto nes daw'r manylion cynllunio gerbron y pwyllgor cynllunio yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Mae toreth o ddogfennau yn cael eu paratoi, a gall hynny gymryd rhai wythnosau neu fisoedd cyn symud ymlaen.


Medi 2018

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cymeradwyo'r cynllun.

 


 

Hydref 2020 - Llywodraeth Cymru yn dyfarnu dros £7 miliwn ar gyfer ffordd fynediad maes awyr Llanbedr

 

 

https://llyw.cymru/dyfarnu-dros-7-miliwn-ar-gyfer-ffordd-fynediad-maes-awyr-llanbedr