Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Many visitors to Llanbedr head to the nearby beaches or visit the numerous attractions in the area. A well identified network of footpaths offers alternative enjoyment, and a range of exciting activities is available locally. Browse through the following details and choose something different for every day.

 Mae llawer o ymwelwyr i Lanbedr yn mynd i’r traethau cyfagos neu’n ymweld â’r nifer o atyniadau yn yr ardal. Mae rhwydwaith o lwybrau wedi’i gynllunio ar gyfer mwynhad gwahanol, ac mae dewis o weithgaredd cyffrous ar gael yn lleol. Porwch drwy’r manylion canlynol, a dewiswch rywbeth gwahanol at bob dydd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                            © Gwynne Pierce - Pont Clawdd Llanw, Llwybr yr Arfordir

http://taithardudwyway.com/

https://www.ldwa.org.uk/ldp/members/show_path.php?path_name=Taith+Ardudwy+Way

http://www.llwybrarfordircymru.gov.uk

www.walescoastpath.gov.uk

http://www.eryri-npa.gov.uk

http://www.twyni-llandanwg-dunes.org.uk

 


 

So, some wise guys have thought it fun to take the bear from the children's playground and move it around the village. These brave people should think again and return it to its rightful place and fix it securely as they found it. They owe that to the community, and especially the children!   --- THANK YOU

Felly, mae rhai hogiau dewr wedi cael hwyl wrth gymryd yr arth o'r cae chwarae plant a'i symud o gwmpas y pentref. Dylai'r bobl gall yma feddwl eilwaith a dychwelyd yr arth i'w le priodol a'i osod yn ddiogel unwaith eto. Byddai hynny'n gymwynas i'r gymuned, yn enwedig y plant!  --- DIOLCH

 

 


 

An international team of scientists and geologists proposed to revisit Mochras to drill for core samples of the Jurassic period. More details will follow. Please visit http://www.icdp-online.org/projects/world/europe/mochras/ for the official link.

The decision was modified during 2018 and the drilling will take place elsewhere in the UK.

 

Mae tîm rhyngwladol o wyddonwyr a daearegwyr wedi bwriadu dychwelyd i Fochras er mwyn drilio am samplau craidd o'r cyfnod Jurasig. Daw mwy o fanylion yn y man, a chewch wybodaeth swyddogol ar :

http://www.icdp-online.org/projects/world/europe/mochras/

Newidiwyd y penderfyniad yn ystod 2018 a bellach bydd y drilio yn digwydd ar safle arall yn y DU.

 


 

  Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival
Medi 20/21 September 2019

www.llanbedrbeerfestival.co.uk

 

Cofiwch yr Ŵyl Gwrw  ar 20 a 21 Medi 2019.

 

 


 

 

Llanbedr Community Council try to make visitors’ experiences as pleasant as possible by providing facilities paid for by local residents. However, a recently installed picnic bench has been taken away by some low-life thieves. We would welcome comments and suggestions from responsible and caring visitors who have enjoyed their visits to the area. Please contact post@llanbedr.com

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn ceisio rhoi’r profiadau gorau i ymwelwyr trwy wario arian y trethdalwyr lleol yn ddoeth. Serch hynny, mae lladron wedi dwyn bwrdd picnic a osodwyd yn ddiweddar ger yr afon ar ffordd Mochras. Anfonwch eich sylwadau at post@llanbedr.com

 

 


 drone, n. Av: Mil: unmanned aerial vehicle (UAV), remotely piloted aircraft (RPA). DRÔN, DRODDEN, ADAR ANGAU
The proposed use of the airfield for launching drones, not to mention spacecraft, will undoubtedly generate conflicting opinions. Let us know your views by contacting post@llanbedr.com

 

drodden, eg. ll. droddod:  awyren dan reolaeth o’r ddaear, (ADRODD), drôn.  (UAV), (RPA), DRONE

Dyma air newydd i drigolion yr ardal. Gan fod y berfenw 'adrodd' wedi colli un ystyr gwreiddiol, a’i newid i 'llefaru' gan eisteddfodwyr, mae’r golygydd yn cynnig y cywasgiad uchod i ychwanegu defnydd cyfoes o’r gair. Cynhigiwyd yr enw lluosog 'adar angau' hefyd gan heddychwyr sy’n gwrthwynebu’r defnydd milwrol o’r dronau yn Llanbedr.  

 

Bu Cymdeithas y Cymod yn dosbarthu taflenni am y dronau yn ein hardal. Cliciwch yma i weld ymateb y golygydd, a'r neges a dderbyniwyd yn sgîl hynny.

 

Mae Cymdeithas Eryri yn gwrthwynebu hefyd. Beth ydy barn y pentrefwyr? Cysylltwch â post@llanbedr.com

 

Information:

ROTARY WING UNMANNED AIR SYSTEM DEMONSTRATION – 20-22 May 2015

This was a Ministry of Defence event and the drone was unarmed during the demonstration at Llanbedr Airfield. A pilot was on board for safety.

QinetiQ demonstrated the use of Remotely Piloted Air Systems (RPAS) in tackling environmental issues in a one-week project in November 2015.

Er gwybodaeth: 

arddangosiad drôn hofrenyddol -20-22 Mai 2015

Digwyddiad y Weinyddiaeth Amddiffyn ym Maes Awyr Llanbedr oedd hwn, ac nid oedd yr hofrennydd ddim wedi'i arfogi yn ystod yr arddangosiad . Roedd peilot yn yr hofrennydd er diogelwch.

Roedd dronau yn cael eu defnyddio gan QinetiQ  i archwilio materion amgylcheddol am wythnos yn ystod Tachwedd 2015.

 

 Another spectacular event at the airfield / digwyddiad anhygoel arall ar y maes awyr:

https://youtu.be/0GCFWKBoV7E


Below are links to creative musicians in Wales. Download some great sounds and get inspired to browse this website on a regular basis!

Dyma wybodaeth am gerddorion poblogaidd yng Nghymru. Chwiliwch y gwefannau canlynol a chysylltwch â post@llanbedr.com  i ychwanegu eich ffefrynnau.

http://www.meinirgwilym.com

http://www.sainwales.com/en/artists/gwenan-gibbard

http://www.jamiesmithsmabon.com/

 


 

 

Dwy lodes dlos â’u doniau

Mewn asiad o synau swynol

A’r tannau’n treiddio fy enaid

               Efo nodau’r ddeuawd hudol

GD

 

 

 

 

 


 


This is a photograph of the standing stones taken on Coronation Day, 22 June 1911. You may notice that the tree has grown since then, and with the advice of CADW officers, the Community Council has taken action to improve the site recently.

 

 

Dyma lun o’r meini hirion a dynnwyd ar ddiwrnod y coroni 22 Mehefin 1911. Fe sylwch fod y goeden wedi tyfu ers hynny, a chyda cyngor oddi wrth swyddogion CADW, mae’r Cyngor Cymuned wedi mynd ati i wella’r safle yn ddiweddar.

 

 

 

 

Dyma faen hynafol arall sydd i'w weld yn yr Eglwys

Mae dyluniad y logo a  ddefnyddir gan y Cyngor Cymuned yn efelychu'r ddelwedd droellog yma.

This is another ancient stone kept in St Peters Church

The design of the logo used by the Community Council imitates this spiral image.

 

 

 

                                                        

 

 

 


 

Cachu ci

Ydy - mae’r iaith yn ffiaidd, ond nid yn waeth na’r perchnogion cŵn sy’n gwrthod glanhau ar ôl eu hanifeiliaid. Yn wir, mae croeso i chi gwyno am yr iaith trwy gysylltu â post@llanbedr.com, ond bydd cwynion a gwybodaeth am droseddwyr baw cŵn yn llawer mwy defnyddiol. Wedi’r cwbl, nid yw geiriau’n achosi salwch difrifol. Ewch i’r linc isod am fwy o wybodaeth.

 

https://www.gwynedd.gov.uk/cy/Trigolion/C%C5%B5n-Iechyd-yr-Amgylchedd-a-Safonau-Masnach/C%C5%B5n/Baw-c%C5%B5n.aspx

Dog shit

Yes – the language is offensive, but no worse than the dog owners who refuse to clean up after their animals. Indeed, you are welcome to complain about the language by contacting post@llanbedr.com , but complaints and information about dog fouling culprits would be more useful. After all, words never cause serious illness. Go to the above link for more information.